Regulamin

Obowiązuje od 24.06.2016.

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW PRZEZ ZWIEDZAJ LUBLIN

zwany dalej Regulaminem.
1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:

1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a SOS dla domu Karol Chowaniak 20-805 Lublin, ul. Początkowa 18a, NIP 712 188 71 06, REGON: 432327956, Organizatora wydarzeń
oraz
2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie www.zwiedzajlublin.pl:
a) wybór terminu wycieczki i ilości biletów,
b)sprawdzenie danych
c) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez organizatora

2. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 30 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
Płatności za bilety obsługiwane za pośrednictwem portalu www.dotpay.pl przez firmę Dotpay S.A., 30-552 Kraków, ul.Wielicka 72 Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa wyżej powoduje iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone – Kupujący jest informowany o sposobie postępowania w danej sytuacji przez Dotpay S.A., pocztą elektroniczną – poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie http://www.dotpay.pl/kontakt/: lub tel. +48 12 688 26 00

3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Aby otrzymać fakturę VAT należy o tym fakcie poinformować nas kontaktując się drogą elektroniczną poprzez formularz w zakładce kontakt na naszej stronie.
5. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez zorganizatora w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów – przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest organizator

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.

8. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej w dniu wydarzenia na 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.

9. Po dokonaniu wpłaty Klient otyzmuje maila z potwierdzeniem dokonania płatności.

11. Zamówienie złożone w systemie internetowej sprzedaży biletów może być anulowane (odwołane najpóźniej w terminie do 7 dni przed datą wydarzenia. W celu zwrotu biletów należy przesłać maila na adres biuro@zwiedzajlublin.pl.

12. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata zgodnie z pkt 2 niniejszego Regulaminu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów wycieczek, w takim przypadku kupującemu przysługuje prawo do przebukowania biletu na inny termin lub zwrot pieniędzy.

14. Wszystkie informacje na temat cennika przebiegu wycieczek oraz godzin rozpoczęcia można znaleźć na stronie www.zwiedzajlublin.pl

15. Wycieczki zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia w dniu i godzinie podanej podczas zakupu, co oznacza, że spóźniona osoba która z tego powodu nie mogła odnaleźć swojej grupy , nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).

16. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.

17. Możliwość przebukowania biletu na inny termin istnieje najpóźniej w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia, w tym celu należy skontaktować się przez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie w zakładce kontakt.

18. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

19. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia organizatora.

20. Reklamacje można składać przez formularz kontaktowy zamieszczony na naszej stronie w zakładce kontakt.. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od nadesłania.